Kiev

Oleg Ghezha
Oleg Ghezha
Senior Systems Developer
oleg
Natasha Holechek
Natasha Holechek
Senior Systems developer
nholechek
Alexander Yanovets
Alexander Yanovets
Chief architect
yanovets
Anastasia Yanovets
Anastasia Yanovets
QA Developer
ana yanovets

Adress:

Khmelnitskogo str. 16-22
Kiev
Ukraine
01030

Kommunion AS
Rådhusgata 19A (tidl. Skolegata 7A)
1830 ASKIM
Norway

Client support

+47 97 00 73 16

Powered by Cornerstone